Ashington Karate Club Member Profile

Ehsan Baniyaghoob, 1st Dan